TRANOY 210 -France (8,7 cm)

 

TRANOY 210 -France (8,7 cm)